I. Postanowienia ogólne.

1. Uprawnienie „Złota Borówka” zostało wyłonione w wyniku konkursu na zaprojektowanie znaku graficznego (logo) wraz z hasłem (nazwą) promującym najlepsze produkty z terenu działania LGD „Białe Ługi” ogłoszonego przez LOT „Czym chata bogata”.
Godło Promocyjne „Złota Borówka” jest dobrem prawnie chronionym zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem TOW: (111) 247516. Jako publiczne dobro regionalne jest objęte patronatem LOT „Czym chata bogata” i LGD „Białe Ługi”.

II. Uprawnienia Laureatów Konkursów „Złota Borówka”.

1. Uprawnionymi do stosowania i posługiwania się Lokalnym Godłem Promocyjnym „Złota Borówka” są wyłącznie Laureaci Konkursu „Złota borówka”, którym prawo to zostanie przyznane jako znak wysokiej jakości za konkretny produkt, grupę produktów, za zorganizowanie najlepszej imprezy – wydarzenia, wysoki poziom świadczonych usług noclegowych, wysoki poziom świadczonych usług gastronomicznych, a także za działalność prowadzoną przez lokalnego przedsiębiorcę.
2. Laureaci mają prawo do używania Lokalnego Godła Promocyjnego na zasadach określonych w Umowie pomiędzy Laureatem, a LOT „Czym chata bogata”
3. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, to Laureatom Konkursu na Najlepsze Produkty i Usługi przysługuje prawo do:
• oznakowania Lokalnym Godłem Promocyjnym wyróżnionego produktu lub usługi,
• umieszczenia Godła Promocyjnego „Złota Borówka” na frontowej części budynku, w którym znajduje się wyróżniony zakład,
• umieszczenia Godła Promocyjnego „Złota Borówka” obok nazwy i logo Laureata, wraz z informacją „Laureat Konkursu”, we wszelkich materiałach i drukach reklamowych oraz wykorzystywania w kampaniach reklamowych prowadzonych w mediach, po wcześniejszej konsultacji projektu z Kapitułą,
• promocji w wydawnictwach, drukach reklamowych i tekstach promocyjnych LOT „Czym chata bogata” i LGD „Białe Ługi”,
• prezentacji Laureatów na imprezach targowych i wystawienniczych przez LOT „Czym chata bogata” i LGD „Białe Ługi”,
• udziału w kampaniach reklamowych organizowanych przez LOT „Czym chata bogata” i LGD „Białe Ługi”,
• członkostwa w Klubie „Złota Borówka”.

III. Warunki i tryb udzielania prawa do stosowania Godła „Złota Borówka”

A. Warunki udziału w konkursie „Złota Borówka”
1. Wnioski o przyznanie Godła „Złota Borówka” są przyjmowane w pięciu kategoriach:
• na: Najlepsze Produkty,
• na: Najlepsza Impreza – wydarzenie,
• na: Najlepsza Baza noclegowa,
• na: Najlepsza Baza gastronomiczna
• na: Najlepsza działalność gosp., aktywność, przedsiębiorczość.
2. Do udziału w Konkursie „Złota Borówka” mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, spełniające następujące warunki formalne:
• podmiot jest zarejestrowany od co najmniej 12 miesięcy i prowadzi działalność na terenie gmin należących do LGD „Białe Ługi”
• podmiot spełnia wymagania określone prawem, oraz podlega nadzorowi właściwych w danym państwie instytucji (US, Sanepid itp.)
• podmiot nie prowadzi działalności na podstawie umowy licencyjnej lub franchisingowej,
• zgłaszane produkty i usługi są przedmiotem własnej działalności zgłaszającego,
• zgłaszane produkty i usługi są obecne na rynku od co najmniej 6 miesięcy.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie zgłoszenia na adres Kapituły aktualnego formularza zgłoszeniowego (dopuszczalne jest przesłanie formularza pocztą mailową Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), do dnia 31 stycznia 2015 r. Do zgłoszenia mailowego należy dołączyć kilka zdjęć nawiązujących do zgłaszanego produktu.

IV. Zasady funkcjonowania organów dokonujących weryfikacji zgłoszeń i wyborów laureatów

A. Kapituła Godła „Złota Borówka”
§ 1.
1. Kapituła Godła „Złota Borówka” to stowarzyszenie pn. „Złota Borówka”, którego komitet założycielski stanowią osoby rekomendowane przez LOT „Czym chata bogata” i LGD „Białe Ługi”.
§ 2.
1. Kapituła Lokalnego Godła Promocyjnego, zwana dalej Kapitułą, sprawuje nadzór nad przebiegiem i realizacją Programu Promocyjnego „Złota Borówka” i stanowi Jury dokonujące wyboru Laureatów Konkursów „Złota Borówka”.
2. Kapitułę stanowi grono osób z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i naukowego, które kierując się najlepszą wiedzą, promują produkty i usługi najwyższej jakości.
§ 3.
Posiedzeniom Kapituły przewodniczy jej Przewodniczący, albo w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Kapituły.
§ 4.
1. Kapituła podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały Kapituły podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych.
3. Członek Kapituły nieobecny na posiedzeniu może oddać swój głos za lub przeciw uchwale, na piśmie, dostarczonym na posiedzenie Kapituły.
4. Uchwały Kapituły dotyczące wyboru Laureatów konkursów podejmowane są względną większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Kapituły.
5. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego posiedzenia Kapituły.
6. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół podpisany przez Przewodniczącego posiedzenia, protokolanta oraz Sekretarza Kapituły.
§ 5.
1. Przed głosowaniem, w czasie dyskusji na posiedzeniu Kapituły, każdy z członków Kapituły ma prawo wypowiedzieć się odnośnie nominowanych produktu/ imprezy – wydarzenia/ bazy noclegowej/ działalności, aktywności, przedsiębiorczości ewentualnie wskazać swój wybór.
2. Przed rozpoczęciem głosowania na Laureatów Kapituła wybiera 8 osobową Komisję Skrutacyjną.
3. W głosowaniu nad wyborem Laureatów Konkursu „Złota Borówka” mogą uczestniczyć tylko członkowie Kapituły.
§ 6.
1. Wybór Laureatów odbywa się poprzez głosowanie za pomocą kart do głosowania.
2. Członkowie Kapituły głosują osobiście.
3. Każdy z członków Kapituły może oddać tylko jeden głos na dany produkt, usługę.
4. Nad prawidłowością przebiegu głosowania czuwa Komisja Skrutacyjna.
5. Po zamknięciu głosowania, Komisja Skrutacyjna dokonuje zliczenia oddanych głosów.
6. Laureatami Konkursu „Złota Borówka” zostaje łącznie do 5 podmiotów które otrzymały największą liczbę głosów podczas głosowania w danej kategorii.
7. Kapituła może przyznać także wyróżnienia. Decyzję w sprawie przyznania wyróżnień oraz ich ilości, Kapituła podejmuje każdorazowo w zależności od poziomu bieżącej edycji Konkursu.
8. Członkowie Kapituły w swoim wyborze kierują się rzetelnością i najlepszą wiedzą.
§ 7.
1. Kapituła, dokonując wyboru Laureata, udziela mu prawa do posługiwania się Godłem Promocyjnym „Złota Borówka” na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia tego prawa na kolejny okres.
2. Szczegółowe warunki stosowania i posługiwania się przez Laureata Lokalnym Godłem Promocyjnym określa każdorazowo umowa zawarta pomiędzy Laureatem a Zarządem LGD.

V. Kalendarz konkursu „Złota Borówka” przyznawana w 2015 r. za rok 2014

1. Nabór formularzy zgłoszeniowych od – 01.12.2014. do: 31.01.2015.
2. Weryfikacja/Rozpatrywanie formularzy zgłoszeniowych do: 09.02.2015.
3. Rozstrzygnięcie konkursu: 21 luty 2015 r.